محققان دانشگاه هاروارد هشدار می دهند؛ رژیم غذایی حاوی فروكتوز به توانایی چربی سوزی كبد صدمه می رساند

به گزارش آنی غذا طبق نتایج مطالعه جدید، مواد غذایی حاوی میزان زیاد فروكتوز نظیر مواد غذایی فرآوری شده و نوشیدنی های قندی شیرین می توانند به توانایی كبد در چربی سوزی مناسب صدمه برسانند.

به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، «رونالد كان»، سرپرست تیم تحقیق، در اینباره می گوید: «افزودن فروكتوز به رژیم غذایی باعث ذخیره چربی بیشتر در كبد می شود كه این مساله برای كبد و متابولیسم كل بدن مضر است.»
همچنین محققان مشاهده نمودند میزان بالا گلوكز در رژیم غذایی باعث بهبود عملكرد چربی سوزی كبد می شود.
یافته ها نشان داده است میزان بالا فروكتوز رژیمی به مراتب بیشتر از میزان بالا گلوكز اثر منفی بر سلامت دارد.
محققان در مطالعات خود بر روی حیوانات، تأثیر شش نوع رژیم غذایی را بر متابولیسم بدن بررسی كردند: غذای نرمال؛ غذای نرمال حاوی فروكتوز زیاد؛ غذای نرمال حاوی گلوكز زیاد؛ رژیم غذایی پرچرب؛ رژیم غذایی پرچرب همراه با فروكتوز زیاد؛ و رژیم غذایی پرچرب حاوی میزان گلوكز زیاد.
محققان شاخص های مختلف كبدچرب به منظور تأثیر هر نوع رژیم غذایی را بررسی كردند.
یافته ها نشان داد رژیم غذایی پرچرب و رژیم غذایی پرچرب حاوی فروكتوز به میتوكندری صدمه می رساند و در نتیجه برای كبد، سنتز و ذخیره سازی چربی به مراتب آسان تر از سوزاندن آن خواهد بود.