نشست برنامه امنیت غذایی در ۸ استان كم برخوردار برگزار گردید

به گزارش آنی غذا نشست كمیته فنی استقرار طرح ملی باغ ( برنامه امنیت غذایی استان ها) در ۸ استان كم برخوردار برگزار گردید.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، نشست کمیته فنی استقرار طرح ملی باغ با مبحث آموزش اصول مدیریت تغذیه خانواده، عرضه خدمات حمایت اجتماعی با هدف خوداتکایی خانوار و ایجاد مداخلات اقدام جامعه بر مبنای دستورالعمل همکاری بین بخشی و مشارکت مردم، برگزار گردید. این طرح ضمن تاکید بر فعالیتهای توسعه ای در این ۸ استان (بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، ایلام، کرمان و خراسان جنوبی) در زمینه مقابله با ناامنی غذایی، سبب توانمندسازی و خوداتکایی خانواده ها خواهد شد. بر طبق این گزارش، برای اجرای این طرح، برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت بر اجرای هر سه مداخله بر عهده کمیته ای سه نفره در هر شهرستان است که شامل؛ مرکز بهداشت شهرستان (سرشماری و آموزش خانوارها)، اداره بهزیستی شهرستان (ارائه خدمات حمایت اجتماعی به خانوارها) و فرماندار (تقویت همکاری بین بخشی و مشارکت مردم) می باشد. نشست کمیته فنی استقرار طرح ملی باغ (برنامه امنیت غذایی استان ها) در ۸ استان کم برخوردار با حضور رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، گروه سیاست حکمرانی برای سلامت دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، دفتر بهبود تغذیه جامعه و نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی برگزار گردید.

منبع: