یافته محققان سنگاپوری؛ تأثیر چای سبز در مقابله با بیماری سل

به گزارش آنی غذا محققان دریافتند تركیب موجود در چای سبز می تواند از رشد باكتری های عامل بیماری سل جلوگیری نماید.

به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، محققان دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور در آزمایشات خود دریافتند كه چگونه تركیب موجود در چای سبز معروف به EGCG (epigallocatechin gallate) می تواند از رشد باكتری های عامل بیماری سل ممانعت كند.
تركیب EGCGبا پیوند با یك آنزیم و تأمین انرژی بیولوژیكی برای فعالیت سلولی، این كار را انجام می دهد.
این فرآیند منجر به اُفت انرژی باكتری كه برای فرایندهای حیاتی سلولی در جهت رشد و ثبات نیاز دارد می شود.
«گرهاد گروبر»، سرپرست تیم تحقیق، در اینباره می گوید: «كشف ما در مورد توانایی این تركیب این امكان را فراهم می آورد كه داروهای جدیدی را برای مقابله با این بیماری تنفسی ایجاد نماییم.»
به گفته محققان، سلول ها برای انجام فرایندهای حیاتی شان نظیر تشكیل دیواره سلولی احتیاج به انرژی دارند. آنها این انرژی را از آنزیمی معروف به ATP (Adenosine triphosphate) تأمین می كنند.
بدون انرژی برای فعالیتهای ضروری سلول، سلول توانایی و پایداری اش را از دست می دهد و در نهایت می میرد.
محققان با آزمایش ۲۰ تركیب متوجه شدند تنها EGCG كه به مقدار زیادی در چای سبز وجود دارد، می تواند باعث كاهش ذخیره انرژی در سلول ها شود.