اجرای بسته های خدمات پرستاری در انتظار تامین بودجه

به گزارش آنی غذا معاونت پرستاری وزارت بهداشت تصریح كرد كه بسته های خدمات پرستاری، برآورد ریالی و منبع تامین اعتبار آن از جانب این معاونت تعیین و پیشنهاد شده و سایر موارد اجرایی آن منوط به موافقت دیگر مراجع تصمیم گیرنده پیرامون مبحث است.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، معاونت پرستاری وزارت بهداشت در پاسخ به مصاحبه بیرانوندی – عضو كمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در پنجم آذرماه با عنوان “به مطالبات پرستاران پاسخ دهید” با ارسال مطلبی به خبرگزاری ایسنا، آورده است: « قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل كارانه های پرستاری توسط ریاست جمهوری وقت (۱۰/۵/۱۳۸۶) به وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت جهت اجرا ابلاغ گردیده است. وزارت متبوع برپایه ماده واحده قانون مبانی خدمات و تعرفه گذاری خدمات پرستاری را احصا و جهت تصویب و طرح در شورایعالی بیمه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بعنوان دستگاه متولی وقت عرضه كرده است.
اخیراً هم معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی به پیشنهاد این معاونت، مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی دولت (۵۰ درصد) و درآمد اختصاصی بیمارستان ها (۵۰ درصد) تحت عنوان “اجرای خدمات پرستاری مبتنی بر عملكرد” به جهت پیشبینی در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال كرده است.
بنابراین با عنایت به اینكه بسته های خدمات پرستاری، برآورد ریالی و منبع تامین اعتبار آن از جانب این معاونت تعیین و پیشنهاد شده است، سایر موارد اجرایی آن منوط به موافقت دیگر مراجع تصمیم گیرنده پیرامون مبحث می باشد.»