تجهیزات پزشكی قابل بازیافت موجود در مراكز درمانی تهاتر می شود

به گزارش آنی غذا هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران طی نامه ای به روسای دانشگاه ها اعلام نمود: لیست تجهیزات پزشكی قابل بازیافت موجود در دانشگاه ها و مراكز درمانی وابسته، مورد تهاتر قرار می گیرد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، در این نامه خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشكی آمده است:
«همانگونه كه مستحضرید میزان نیاز دانشگاه های علوم پزشكی كشور و مراكز درمانی وابسته به تجهیزات پزشكی سرمایه ای سالانه حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود. نگاهی اجمالی به وضعیت تخصیص اعتبارات نظام سلامت نشان داده است در سال های اخیر با عنایت به شرایط خاص كشور و عدم تحقق كامل منابع درآمدی مذكور در قانون بودجه، خیلی از ردیف های اعتباری بخش بهداشت و درمان خصوصاً اعتبارات مربوط به خرید متمركز تجهیزات پزشكی سرمایه محقق نشده است.
هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران هم اكنون با حجم قابل توجهی از درخواست های اعلام نیاز تجهیزات پزشكی سرمایه ای مواجه می باشد كه با وجود صدور حواله تامین آنها از طرف حوزه های تخصصی وزارت بهداشت خصوصاً معاونت محترم درمان به سبب عدم تخصیص منابع اعتباری كافی از محل ردیف های بودجه مصوب ولی محقق نشده و در لیست انتظار خرید باقی مانده است.
عدم تامین بموقع تجهیزات مورد نیاز سبب افزایش صف انتظار دریافت خدمت بیماران، كاهش رضایتمندی بیماران از وضعیت و كیفیت خدمات ارائه شده، افزایش استهلاك تجهیزات سرمایه های موجود به سبب ناگزیری از استفاده فرا ظرفیتی از این دستگاه ها می شود.
از طرف دیگر برمبنای برآوردهای اداره كل امور ملزومات و تجهیزات پزشكی وزارت بهداشت، هم اكنون حدود ۱۲۰/۰۰۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشكی سرمایه ای در دانشگاه های علوم پزشكی كشور و مراكز درمانی وابسته وجود دارد كه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این تجهیزات به ارزش تقریبی ۳۶۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ میلیارد ریال به دلیلهای مختلف از رده مصرف خارج شده و در انبارهای دانشگاه و مركز درمانی به صورت بلا استفاده انباشته شده اند.
تجربه موفق و رو به گسترش كشورهای توسعه یافته در انجام تعمیرات اساسی، ارتقا، به روزرسانی و بازآفرینی تجهیزات پزشكی سرمایه ای تحت عنوان صنعت بازچرخوانی یا ریفربیش تجهیزات پزشكی نشان دهنده امكان استفاده از این ظرفیت های مغفول ولی موجود در نظام سلامت است.
هیات امنای صرفه جویی ارزی بر آن است تا در امتداد تامین نیازهای تجهیزاتی دانشگاه های علوم پزشكی كشور و مراكز درمانی وابسته (بر اساس الزامات نظام سطح بندی ارائه خدمات) با در نظر گرفتن محدودیت منابع اعتباری قابل استحصال در نظام سلامت و ضرورت مدیریت بهینه این منابع با همكاری و مشاركت معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و استفاده از ظرفیت های شركت های دانش بنیان ارائه دهنده خدمت نسبت به فعال سازی صنعت ریفربیش تجهیزات پزشكی سرمایه در نظام سلامت كشور اقدام نماید.
پس خواهشمند است دستور فرمایید پس از كارشناسی انجام شده در مدیریت تجهیزات پزشكی آن دانشگاه، اقلام قابل بازیافت موجود در انبارهای آن دانشگاه و مراكز درمانی وابسته به تفكیك تجهیزات پزشكی سرمایه سبك، متوسط و سنگین (در سه جدول مجزا و شامل اطلاعات مورد نیاز ذیل) حداكثر تا تاریخ اختتام مهر ماه ۱۳۹۸ جهت این هیئت ارسال شود تا بعد از انجام كارشناسی فنی و قیمت گذاری برمبنای ضوابط و مقررات و موازین مربوطه با مطالعات هیات امنا از آن دانشگاه مورد تهاتر قرار گیرد.»

منبع: