كاهش اهدای خون در پاییز و زمستان

آنی غذا: مدیرعامل سازمان انتقال خون كشور با اشاره به كاهش اهدای خون در پاییز و زمستان اظهار داشت: هر روز میزان ذخایر خون را در سراسر كشور پایش می نماییم تا همیشه پنج برابر مصرف روزانه خون و فرآورده های خونی را ذخیره داشته باشیم.

دكتر علی اكبر پورفتح الله در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت اهدای خون در فصل پاییز و زمستان اظهاركرد: طبیعی است كه در پاییز و زمستان با سرد شدن هوا، اهدای خون هم در كشور كاسته می شود بدین سبب با آغاز فصل سرد، میزان بازگشت كننده برای اهدای خون كم میگردد اما اقدام خوبی كه در سازمان انتقال خون برای این شرایط انجام شده، پیگیری مدیریت مصرف خون در كشور است تا مصرف خون محافظه كارانه تر شود.

وی اضافه كرد: در عین حال برنامه خوبی را هم برای ذخیره خون در كشور پیش می بریم. به صورتی كه همه روزه میزان ذخایر خون را در سراسر كشور پایش می نماییم تا همیشه پنج برابر مصرف روزانه خون و فرآوده های خونی را ذخیره داشته باشیم و اگر در استانی دچار مشكل شدیم، از راه شبكه خونرسانی كشوری، خون مورد نیاز استان ها را تامین می نماییم. این برنامه به جاجایی خون و فرآورده های خونی در استان هایی كه دچار كمبود می شوند، كمك می نماید تا بتوانیم كمترین مشكل را در این زمینه داشته باشیم. بعنوان مثال در مقاطعی در تابستان در استان خوزستان دچار مشكل كاهش اهدای خون شدیم اما از استان های دیگر خون مورد نیاز خوزستان را تامین كردیم البته با تغییر شرایط آب وهوایی حالا در استان خوزستان فرصت مناسبی برای افزایش اهدای خون است و می توانیم از این فرصت برای تامین خون استان های سردسیری كه دچار مشكل می شوند، استفاده نمائیم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون كشور با اشاره به اینكه طی این سال ها روند و میزان آمار اهدای خون را ثابت نگه داشته ایم، اظهار نمود: ما به دنبال افزایش اهدای خون در كشور نیستیم بلكه برنامه ما مدیریت مصرف خون و فرآورده های خونی است. می توانیم با مدیریت مصرف دو میلیون و ۱۰۰ هزار اهدای خونی كه داریم، تامین خون كشور را مدیریت نماییم بدین سبب به دنبال افزایش اهدای خون نیستیم بلكه درصدد اجرای برنامه های ارتقای كیفیت خون و فرآورده های خونی و مدیریت مصرف خون هستیم و امسال هم پیش بینی می نماییم كه با همین میزان اهدای خون اقداماتمان را انجام دهیم.