مطلق عنوان كرد؛ فرصت ۲ ماهه دستگاه ها برای تهیه برنامه عملیاتی امنیت غذایی

به گزارش آنی غذا، تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند برای تأمین امنیت غذایی و دسترسی مردم به غذای سالم، در مدت ۲ ماه برنامه عملیاتی سالجاری ذیل سند ملی امنیت غذایی را تهیه و ارائه نمایند.
به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، نشست کارگروه تخصصی امنیت غذا و تغذیه، با مبحث اجرایی شدن رهنمودهای رئیس جمهور در هجدهمین جلسه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی در دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی برگزار گردید. محمد اسماعیل مطلق رئیس دبیر خانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی در کارگروه امنیت غذا و تغذیه برگزار شد، اظهار داشت: به دستور رئیس جمهور در جلسه هجدهم شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند برای تأمین امنیت غذایی و دسترسی مردم به غذای سالم در مدت ۲ ماه برنامه عملیاتی سالجاری ذیل سند ملی امنیت غذایی تهیه و در جلسه آتی شورایعالی ارائه نمایند. وی ادامه داد: امسال فرصت طلایی حاصل شده است که با عنایت به رهنمودهای ریاست جمهوری، موضوعات در رابطه با قرار گرفتن غذای سالم در سفره مردم، اهتمام و تشریک مساعی در همه دستگاههای ذی نقش صورت پذیرد. به قول مطلق، «امنیت غذایی و غذای سالم» در اولویت برنامه های دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی امسال قرار دارد.