توضیح سازمان غذا و دارو در رابطه با جمع آوری شربت های کوآموکسی کلاو وارداتی

به گزارش آنی غذا، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در رابطه با ریکال دو درصد از سوسپانسیون های کوآموکسی کلاو ابوت توضیح داد.

به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دکتر محمد پیکان پور با بیان اینکه داروهای وارداتی هم مانند داروهای داخلی به لحاظ اندازه گیری ماده مؤثره توسط سازمان غذا و دارو بررسی و کنترل کیفی می شوند، اظهار داشت: در بررسی های صورت گرفته دو درصد از سوسپانسیون های کوآموکسی کلاو ابوت به دلیل ناکافی بودن جزئی میزان ماده موثره نسبت به دامنه مجاز مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار نگرفت و بنابراین جمع آوری شد.

پیکان پور اضافه کرد: سازمان غذا و دارو در حفظ اصول کیفی محصولات کمترین مسامحه ای را نمی پذیرد.

وی افزود: از شش آنتی بیوتیک وارداتی، تنها یک آنتی بیوتیک و از بین پنج بَچ از این آنتی بیوتیک یک بچ و به لحاظ تعدادی دو درصد از داروی مذکور جمع آوری شد که علت آن کمتر بودن جزئی میزان ماده موثره از دامنه مجاز بود.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، پیکان پور اظهار داشت: ریکال بخشی از انواع داروها در سرتاسر دنیا امری مرسوم و در جهت حفظ سلامت بیماران است که سازمان غذا و دارو در این عرصه مسامحه نداشته و بر حفظ اصول کیفی محصولات تاکید دارد.

به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، امروز در فضای مجازی تصویر نامه ای از مدیر کل امور دارو سازمان غذا و دارو خطاب به شرکت بازرگانی سهاکیش منتشر گردید که طی آن جمع آوری دو درصد از سوسپانسیون های کوآموکسی کلاو ابوت به دلیل ناکافی بودن جزئی میزان ماده موثره نسبت به دامنه مجاز مورد تایید این سازمان، را دستور داده است.