نایب رییس انجمن اهدای عضو ایرانیان: سالانه ۷هزار عضو سالم از افراد مرگ مغزی، زیر خاک دفن می شود

به گزارش آنی غذا نایب رییس انجمن اهدای عضو ایرانی ها در همایش بر خط شعب انجمن اهدای عضو ایرانی ها عدم باور به ˮمرگ مغزی مساوی است با مرگˮرا مهم ترین مانع تحقق اهدای عضو در کشور برشمرد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، در این همایش که با شرکت مدیران عامل ۲۰ شعبه استانی انجمن اهدای عضو ایرانی ها برگزار شد، دکتر امید قبادی، به وجود ۲۵ هزار بیمار در لیست پیوند اعضا در کشور اشاره نمود و اظهار داشت: در حالیکه سالانه بیشتر از ۳ هزار نفر از این عزیزان را به دلیل تأمین نشدن ارگان حیاتی از دست می دهیم، همزمان سالانه ۶ تا ۷ هزار عضو سالم افراد مرگ مغزی را خاک می نماییم.
دکتر قبادی علل عدم رضایت به اهدای عضو را در دو محور “عدم باور” و “عدم تمایل” به اهدای عضو دسته بندی کرد و اظهار داشت: بررسی ها نشان داده است که “عدم باور” از نظر کیفی علت ۸۰ درصد موارد عدم رضایت به اهدای عضو است و عدم باور به مرگ مغزی= با مرگ در این ردیف حرف اول را می زند.
بنابر اعلام روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان، وی به نقش سازنده کارت اهدای عضو در ترغیب خانواده ها به رضایت به اهدای عضو اشاره نمود و اظهار داشت: گرچه در ایران رضایت خانواده فرد مرگ مغزی برای اهدای عضو لازم است، اما بررسی های آماری نشان داده است که اگر خانواده از قصد عزیز درگذشته اش به اهدای عضو با خبر باشد، نزدیک ۹۷ درصد به اهدا رضایت می دهد، در غیر اینصورت احتمال تحقق اهدای عضو فقط ۴۸ درصد است.

منبع: