از طاعون تا كرونا پاندمی ها چگونه به انتها می رسند

آنی غذا: مورخان می گویند شیوع یك بیماری واگیر می تواند بیش از یك راه برای به انتها رسیدن داشته باشد؛ اما برای چه كسی اختتام می یابد و چه كسی چنین تصمیمی می گیرد؟
نقاشی دیواری سیسیلی مربوط به سال ۱۴۴۵. در سده های گذشته «مرگ سیاه» دست کم یک سوم از جمعیت اروپا را کشت

منبع: