پول مالیات بر دخانیات كجا خرج می شود؟

به گزارش آنی غذا معاون حقوقی و پارلمانی وزارت بهداشت با اشاره به نحوه هزینه كرد مالیات بر مواد دخانی، اظهار داشت: طبق قانون كل سهم دولت از محل مالیات بر دخانیات باید در جهت كنترل، پیشگیری و كاهش مصرف دخانیات و درمان بیماری های ناشی از آن هزینه شود.
دكتر كریم همتی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت مالیات بر سیگار در بودجه های سالیانه، اظهار داشت: قانون گذار در بند سه ماده ۲۸ آئین نامه و لایحه ای كه وزرات بهداشت در حوزه مالیات بر دخانیات به مجلس تقدیم كرد و به تصویب رسید، اعلام نموده است كه كل سهم دولت از مالیاتی كه بر سیگار و مواد دخانی مترتب است، از راه ردیف های بودجه ای كه در بودجه سنواتی آمده، در جهت كنترل، پیشگیری و كاهش مصرف دخانیات و درمان بیماری های ناشی از مصرف دخانیات كه بعنوان عوارض آن شناخته می شود، هزینه شود.
وی ادامه داد: بر این اساس از ۱۰۰ درصد كل سهم دولت از محل مالیات بر دخانیات، ۴۰ درصد به وزارت بهداشت، ۴۰ درصد به وزارت ورزش و جوانان و ۲۰ درصد هم به آموزش و پرورش اختصاص می یابد. طبق قانون هزینه كرد این اعتبار در بخش هایی جز كنترل، پیشگیری، كاهش مصرف دخانیات و درمان بیماری ها و عوارض ناشی از آن ممنوع می باشد. ازاین رو هر وزارتخانه ای باید مصادیق در رابطه با این مورد را در حوزه خودش درآورده و برنامه هایش را اعلام نماید.
همتی افزود: در بودجه سنواتی امسال مالیات بر مصرف مواد دخانی را به این سه وزارتخانه اختصاص داده اند. هم اكنون عوارض توتون خام و وارداتی ۱۰ درصد، توتون فرآوری شده وارداتی ۳۵ درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباكوی وارداتی ۶۵ درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباكوی تولید داخلی ۲۵ درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباكوی تولید داخلی با نشان بین المللی كه هر سال از جانب وزارت صمت تهیه و با تصویب هیات وزیران ابلاغ می شود ۴۰ درصد است كه در هریك از این موارد میزان سهم دولت محاسبه شده و به نسبت ۴۰، ۴۰، ۲۰ بین سه وزارت خانه بهداشت، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش تقسیم می شود. باید توجه كرد كه میزان سهم دولت از محل مالیات بر دخانیات بر مبنای نوع فرآورده و میزان مالیات آن متفاوت می باشد.