سازمان تامین اجتماعی اعلام كرد تشكیل پرونده الكترونیك برای مصرف كنندگان داروی انسولین

آنی غذا: سازمان تامین اجتماعی از شروع سال جاری برای بیماران دیابتیك مصرف كننده انواع انسولین های قلمی، نسبت به تشكیل پرونده و اختصاص سهمیه دارو برمبنای دستورالعمل های علمی اقدام نموده است.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، این سازمان در امتداد اجرای بند “ج” ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه كشور و بند “ب” تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۷ در خصوص انجام خرید راهبردی سازمان های بیمه گر برمبنای دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی، نسبت به تشكیل پرونده و تخصیص سهمیه دارو به این بیماران اقدام نموده است.

به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بر طبق این دستورالعمل، بیماران دیابتیك تحت پوشش این سازمان می توانند با مراجعه به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشكی و ارائه مدارك پزشكی، نسبت به تشكیل پرونده الكترونیك دیابت و دریافت دارو از داروخانه برمبنای سهمیه تعیین شده در پرونده خود اقدام نمایند.
گفتنی است، بیماران دیابتی برای دریافت داروی انسولین قلمی فقط یكبار به منظور تشكیل پرونده به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشكی بازگشت می كنند و از آن پس، جهت دریافت دارو صرفا به داروخانه رجوع می كنند.

منبع: