چه كسانی بیشتر قهوه می نوشند؟

آنی غذا: یك پژوهش تازه از یك مؤسسه سلامت در استرالیا نشان داده مردم هرچه بیشتر به طعم تلخ كافئین حساسیت داشته باشند قهوه بیشتری می نوشند.
به گزارش آنی غذا به نقل از شین هوا یك پژوهش تازه از یك مؤسسه سلامت در استرالیا نشان داده مردم هرچه بیشتر به طعم تلخ كافئین حساسیت داشته باشند قهوه بیشتری می نوشند. در جمعیت مورد پژوهش كسانی كه به كافئین حساسیت بیشتری داشتند قهوه بیشتری می خوردند و چای كمتری مصرف می كردند. حساسیتی كه معلول یك جهش ژنتیكی است. این پژوهش همین طور نشان داده كسانی كه به طعم تلخ كینین و پروپیل، طعم مصنوعی كه به برخی سبزیجات برمی گردد، حساسیت دارند، از قهوه پرهیز می كنند. همین طور حساسیت بیشتر به تلخی پروپیل منجر به مصرف كمتر الكل خصوصاً شراب قرمز میگردد. مریلین كرنلیس استاد پیشگیری پزشكی و نویسنده این پژوهش اظهار داشت: نتایج این پژوهش نشان داده است نحوه درك ما از مزه تلخ، كه به ریشه های ژنتیكی بر می گردد، بر ترجیح ما در قهوه و چای تأثیر می گذارد. پژوهشگران برای این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی مندل را كه در بررسی همه گیری بیماری ها روش رایجی است به كارگرفتند تا رابطه میان مزه تلخ و مصرف نوشیدنی های مختلف را بین ۴۰۰ هزار زن و مرد بریتانیایی به دست آورند. جهش های ژنتیكی در رابطه با كافئین، كینین و پروپیل قبل از این در یك تحلیل ژنتیكی رده بندی مزه ها از دوقلوهای استرالیایی مشخص شده بود. سپس در پژوهش كنونی ارتباط این جهش های ژنتیكی با مصرف چای و قهوه بر اساس خوداظهاری افراد بررسی گردید. كرنلیس تاكید كرد: مدت زمان درازی است كه درك ما از طعم و مزه مورد مطالعه قرار گرفته است اما هنوز به درستی ساز و كار آنرا نمی دانیم. چشایی یكی از حواس است و باید از دیدگاه زیست شناختی به درك درستی از آن برسیم.