یك مطالعه در برزیل نشان داد ارتباط مبتلاشدن به تب دانگی با مصونیت در مقابل كووید ۱۹

آنی غذا: نتایج یك بررسی نشان میدهد تب دنگی می تواند در مقابل بیماری كووید-۱۹ مصونیت ایجاد كند.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، پژوهشگران در مطالعه ای که به تحلیل شیوع کروناویروس در برزیل پرداخته بودند، دریافتند: بین گسترش کروناویروس و شیوع پیشین بیماری تب دنگی ارتباط وجود دارد به شکلی که قرار گرفتن در معرض این بیماری می تواند در مقابل کووید-۱۹ مصونیت ایجاد کند.
در این بررسی آمده است: نقاطی در برزیل که میزان پایینتری از شیوع کروناویروس و رشد کندتری از موارد مبتلاشدن را تجربه کرده اند قبل از این شاهد شیوع شدید بیماری تب دنگی بوده اند.
بگفته پژوهشگران در صورت اثبات صحت این یافته می توان اظهار داشت که عفونت تب دنگی یا مصون سازی با واکسن موثر و ایمن بیماری تب دنگی می تواند میزانی از حفاظت ایمنی در مقابل کروناویروس ایجاد کند.
پژوهشگران اظهار داشتند که نتایج بدست آمده بسیار جالب توجه است برای اینکه مطالعات قبلی نشان داده است در خون افرادی که آنتی بادی تب دنگی وجود دارد ممکنست به اشتباه وجود آنتی بادی های بیماری کووید-۱۹ نشان داده شود حتی اگر هیچ گاه به ویروس کرونا آلوده نشده باشند.
به گزارش ژاپن تودی، بگفته پژوهشگران این نشان میدهد تعامل ایمونولوژیکی بین دو ویروس وجود دارد که قبل از این پیش بینی نشده بود برای اینکه این دو ویروس از خانواده های کاملا متفاوتی هستند هرچند لازم است تحقیقات بیشتری در این رابطه بمنظور تایید این ارتباط انجام گیرد.

منبع: