بیشتر از نیمی از پرونده های قصورپزشكی در تهران است

به گزارش آنی غذا مدیركل پزشكی قانونی استان تهران اظهار داشت: حدود ۵۲درصد از پرونده های قصور پزشكی در استان تهران است.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، مهدی فروزش در مراسم افتتاح ساختمان اداره كمیسیون های پزشكی قانونی استان تهران كه بامداد امروز در محل این ساختمان برگزار شد، اظهار داشت: با عنایت به حجم كار و خصوصیت های جمعیتی در استان تهران ضروری بود كه فضایی مناسب با حجم فعالیت هایمان داشته باشیم؛ اما راهكاری وجود نداشت تا اینكه از راه قوه قضاییه این فضا در اختیار اداره كل پزشكی قانونی استان تهران قرار گرفت.
مدیر كل پزشكی قانونی استان تهران با اشاره به اینكه حدود ۲۶ درصد كمیسیون های كل كشور در استان تهران است، اظهار داشت: حدود ۵۲درصد از پرونده های قصور پزشكی هم در استان تهران است كه این حساسیت به خوبی شناسایی و مورد پیگیری قرار|گرفت و خوشبختانه با آغاز به كار این مركز خدمات با سرعت بهتری عرضه خواهد شد.
به قول وی، خدمات پزشكی قانونی بهتر شده و پرونده های كمیسیون از نظر كیفی و كمی افزایش پیدا كرده اند.