یافته محققان سنگاپوری؛ تاثیر چای سبز در مقابله با بیماری سل

آنی غذا: پژوهشگران دریافتند تركیب موجود در چای سبز می تواند از رشد باكتری های عامل بیماری سل جلوگیری نماید.

به گزارش آنی غذا به نقل از مهر، پژوهشگران دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور در آزمایشات خود دریافتند كه چگونه تركیب موجود در چای سبز موسوم به EGCG (epigallocatechin gallate) می تواند از رشد باكتری های عامل بیماری سل ممانعت كند.
تركیب EGCGبا پیوند با یك آنزیم و تامین انرژی بیولوژیكی برای فعالیت سلولی، این كار را انجام می دهد.
این پروسه منجر به اُفت انرژی باكتری كه برای فرایندهای حیاتی سلولی در جهت رشد و ثبات نیاز دارد می شود.
«گرهاد گروبر»، سرپرست تیم تحقیق، در این زمینه می گوید: «كشف ما در مورد توانایی این تركیب این امكان را فراهم می آورد كه داروهای جدیدی را برای مقابله با این بیماری تنفسی ایجاد نماییم.»
به گفته پژوهشگران، سلول ها برای انجام فرایندهای حیاتی شان نظیر تشكیل دیواره سلولی نیاز به انرژی دارند. آنها این انرژی را از آنزیمی موسوم به ATP (Adenosine triphosphate) تامین می كنند.
بدون انرژی برای كارهای ضروری سلول، سلول توانایی و پایداری اش را از دست می دهد و در نهایت می میرد.
محققان با آزمایش ۲۰ تركیب متوجه شدند تنها EGCG كه به مقدار زیادی در چای سبز وجود دارد، می تواند سبب كاهش ذخیره انرژی در سلول ها شود.

منبع: