كارت های نظام پزشكی هوشمند شد

به گزارش آنی غذا معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشكی از صدور كارت هوشمند نظام پزشكی با امضای الكترونیك از آغاز اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸، اطلاع داد.

دكتر محمد جهانگیری در گفتگو با ایسنا، از صدور كارت هوشمند نظام پزشكی با امضای الكترونیك از آغاز اردیبهشت ماه سال جاری در كشور اطلاع داد و اظهار داشت: وقتی كه سند الكترونیك بعنوان نسخه تعریف می شود و بار مالی و حقوقی دارد، باید استنادپذیر هم باشد.

وی اضافه كرد: نسخ پزشكی دو جنبه اصلی دارند؛ از یك طرف نسخه یك سند مالی است و بار مالی دارد و از سویی یك سند حقوقی هم به حساب می آید. بعنوان مثال اگر بیماری به علت یك داروی تجویز شده گرفتار عارضه شود، نسخه پزشك بار حقوقی به دنبال دارد. ازاین رو نسخه بعنوان یك سند، باید استنادپذیر باشد. حال در نسخ كاغذی سه ركن برای استنادپذیری وجود دارد؛ دستخط پزشك، امضا و مهر پزشك است.

جهانگیری با اشاره به اینكه سند الكترونیك را هم باید بگونه ای امضا نماییم كه غیرقابل تغییر شود، افزود: این همان امضای دیجیتال است. پس از امضای دیجیتال نسخه هیچ تغییری نمی كند و اگر آنرا تغییر دهند، در سامانه اعلام می شود كه این سند مخدوش شده است و اعتبار ندارد. امضای الكترونیك در سامانه ثبت احوال تهیه شده و در سازمان امور مالیاتی، بانك مركزی و قوه قضاییه هم ثبت شده است. بر این اساس با تفاهمی كه با قوه قضاییه انجام دادیم و با همكاری وزارت بهداشت، ایجاد امضای الكترونیك و كارت هوشمند نظام پزشكی را كلید زدیم.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشكی با اشاره به اینكه طبق قانون، مُهر، امضا و شماره نظام پزشكی را سازمان نظام پزشكی تعیین و اعلام می كند، اظهار داشت: در نظر داریم كه امضای الكترونیك جایگزین امضای دستی شود كه در این زمینه باز هم سازمان نظام پزشكی باید طبق مباحث حقوقی این برنامه را اجرا نماید و این اقدام را با كمك شركت های دانش بنیان پیش بردیم و در مرحله اول كارت هوشمند نظام پزشكی را طراحی كردیم.

جهانگیری با اشاره به اینكه كارت هوشمند نظام پزشكی هم برای معرفی است و هم قابلیت امضای الكترونیكی دارد، اظهار نمود: در فاز اول این اقدام را در مراكز ملكی سازمان تامین اجتماعی به صورت رسمی با حدود ۸۰۰۰ پزشك انجام دادیم كه خوشبختانه موفق بود و در این مراكز موفق به حذف دفترچه شدیم؛ به طوریكه نسخ به صورت الكترونیكی و با امضای الكترونیك تجویز می شوند.

وی تصریح كرد: همینطور با تصویب شورایعالی نظام پزشكی از آغاز اردیبهشت ماه امسال در كل كشور دیگر كارت های قدیمی سازمان نظام پزشكی صادر نمی شوند و كارت ها به صورت هوشمند و الكترونیك تحویل اعضا خواهند شد. همه اعضای جامعه پزشكی باید برای دریافت این كارت در سامانه نظام پزشكی و در محل امضای الكترونیك شخصا درخواست دهند و كسی نمی تواند از سوی آنها درخواست كارت را عرضه نماید. چونكه امضای الكترونیك بار حقوقی و مالی دارد. ما هم این كارت را مانند كارت های اعتباری در پاكت درب بسته و با نام كاربری و رمز عبور خاص به افراد عرضه می دهیم.

جهانگیری همینطور اظهار داشت: در جاهایی كه نسخه الكترونیك اجرا می شود، پزشك كارت را به كامپیوتر وصل كرده و نام كاربری و رمز عبور را وارد كرده و نسخ الكترونیك را امضا می كند. باید توجه كرد كه بدون این كارت هوشمند، هیچ نسخه الكترونیكی نمی تواند امضا شود. ازاین رو از این به بعد كارت های هوشمند برای اعضای سازمان نظام پزشكی صادر می شود. كسانی هم كه فعلا نسخه دستی عرضه می دهند پس از آخر اعتبار كارت شان باید كارت هوشمند بگیرند.