معاون وزیر بهداشت مطرح كرد ضرورت بازبینی در پروسه نسخه نویسی ماماها، توجه ویژه به مامایی برای كاهش سزارین

آنی غذا: معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به پروسه نسخه نویسی ماماها، اظهار داشت: نباید ماماها در پروسه نسخه نویسی نیاز به تایید پزشك داشته باشند تا بر همین مبنا تكریم ارباب رجوع باز اتفاق افتد و لازم است در این عرصه بازبینی صورت گیرد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دكتر علیرضا رییسی در مراسم روز ماما، اظهار داشت: در حوزه بهداشت حدود ۲۲ هزار مراقب سلامت داریم و رشته های مختلف بهداشت می توانند در مراكز جامع خدمات سلامت بعنوان یك نقطه عطف استفاده كنند.
وی ادامه داد: سالیانه در دنیا حدود ۳۲۰ هزار مادر حامله و ۲ میلیون نوزاد به سبب عوارض حاملگی و زایمان از بین می روند. در چند دهه گذشته در كشور خودمان شاهد بودیم كه از هر ۱۰۰ هزار زایمان ۲۵۰ مورد به مرگ و میر ختم می شد كه این عدد امروز به تعداد ۲۰ مورد رسیده است.
رییسی اضافه كرد: در سایر حوزه ها باز ماماهایی كه در این مراكز خدمت می كنند باید آموزش های ویژه ببینند. رویكرد این آموزش ها نباید تنها درمانی باشد، باید به بهداشت باز توجه ویژه شود.
در حوزه مامایی نیار به نگاهی آمایشی هست. همین طور جذب و به كارگیری دانشجویان باید برمبنای نیاز منطقه صورت گیرد.
ایشان سپس اضافه كرد: نباید ماماها در پروسه نسخه نویسی نیاز به تایید پزشك داشته باشند تا بر همین مبنا تكریم ارباب رجوع باز اتفاق افتد. پس لازم است تا در این عرصه بازبینی صورت گیرد. برای كاهش آمار سزارین باید توجه ویژه ای به حوزه مامایی شود.
معاون وزیر بهداشت افزود: ساز و كارهایی در این زمینه وجود دارد و با طرح تحول سلامت باز اتفاقات خوبی افتاد. زایمان طبیعی بلاعوض شد، اما صادقانه می گویم در كاهش آمار سزارین آنگونه كه باید، موفق عمل نكردیم و راه زیادی در پیش است. زایمان باید در امن ترین مكان صورت گیرد.
او همینطور با تاكید بر ضرورت آموزش های لازم از دوره نوجوانی به دختران برای روی آوردن به زایمان طبیعی اظهار داشت: باید برنامه هایی جامع در این زمینه اتفاق افتد و این آموزش ها فقط به قبل و حین حاملگی اكتفا نكند. در زمینه افزایش زایمان طبیعی، بیمارستان ها باز می توانند نقش مهمی ایفا كنند. همین طور نباید از آموزش در حوزه phc برای ماماها غافل بود.

منبع: