شرط نظام پزشكی برای عرضه اطلاعات بیماران به مراجع قضائی و انتظامی

به گزارش آنی غذا سازمان نظام پزشكی كشور در فصل هشتم آیین نامه اخلاق حرفه ای این سازمان با عنوان «رازداری و حریم خصوصی»، شرایط مربوط به عرضه اطلاعات بیماران به مراجع قضایی و انتظامی را توضیح داده است.

به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، طبق ماده ۷۶ آئین نامه اخلاق حرفه ای سازمان نظام پزشكی كشور، شاغلان حِرَف پزشكی و وابسته موظفند به حق بیمار در خصوص محرمانه بودن همه اطلاعات وی، شامل اطلاعات حساس و غیر حساس كه در مراحل مختلف تشخیصی و درمانی جمع آوری می شود و یا به هر ترتیب در اختیار تیم درمانی قرار می گیرد، احترام بگذارند. جز شخص بیمار و یا افرادی كه از سوی او اجازه داشته باشند، عرضه اطلاعات به هر فرد دیگری ممنوع می باشد.

ماده ۷۷ این آئین نامه هم اعلام نموده است كه تنها آن دسته از شاغلان حِرَف پزشكی و وابسته كه عضو تیم درمانی بیمار هستند، اجازه دسترسی به اطلاعات مربوط به تشخیص و درمان هر فرد را دارند و دیگر افراد صرفاً به علت پزشك بودن یا عضویت در زمره حرفه مندان پزشكی برای دسترسی به اطلاعات بیماران مجاز شمرده نمی شوند.

طبق ماده ۷۸ آئین نامه اخلاق حرفه ای، مجاز بودن نقض اصل رازداری از جانب شاغلان حِرَف پزشكی و وابسته تنها به مواردی محدود است كه در قانون به صراحت ذكر شده باشد. در چنین مواردی قبل از جمع آوری اطلاعات مربوط به آن، بیمار تا حد ممكن باید از اجبار قانونی مذكور، آگاه شده و سپس از وی كسب اطلاعات شود.

بر اساس ماده ۷۹ این آئین نامه هم اجبار شاغلان حِرَف پزشكی و وابسته، به عرضه اطلاعات بیماران به مراجع قضائی و انتظامی، تنها منوط به استعلام رسمی دادگاه است.